1. 1 Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) živnostníka Romana Navrátila, se sídlem Hrad 2, 783 44 Náměšť na Hané, zapsaného v živnostenském rejstříku pod IČ 09693122 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://after-life.cz (dále jen „webová stránka“) a herním serveru.

1. 2 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. - Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. - Pravidla používání služeb sítě After-Life jsou dostupná k zobrazení na webové stránce https://after-life.cz/pravidla/ pod názvem Pravidla (dále jen „Pravidla“). Jestliže jsou tyto Obchodní podmínky v rozporu s Pravidly, platí ustanovení uvedené v těchto Obchodních podmínkách.

 

2. 1 Kupní smlouva

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a všech souvisejících poplatků (pokud není uvedeno jinak). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu nebo herním portálu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o případných nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Pokud je zboží digitálního charakteru a není prodáváno na fyzickém nosiči, náklady spojení s balením a dodáním zboží jsou 0 Kč a nemusí již být dále uváděny (pokud není uvedeno jinak).

2. 2 Pro objednání zboží kupující potvrdí souhlas s obchodními podmínkami a dle vybraného způsobu platby platbu dokončí (při zvolení jiné platební metody, než je SMS, je kupující povinen uvést správnou e-mailovou adresu na doručení potvrzení o úspěšném dokončení a zaplacení objednávky). –

2. 3 Před odesláním platby a dokončením objednávky je kupující povinen si zkontrolovat veškeré zadané údaje platby. U SMS plateb se jedná především o telefonní číslo a tvar odesílané SMS.

2. 4 V případě platby pomocí SMS prodávající odešle odpovědní SMS potvrzující úspěšné dokončení a zaplacení objednávky, v případě využití jiné platební metody, než je SMS, prodávající odešle potvrzení dokončení a zaplacení objednávky na e-mail kupujícího uvedený v uživatelském účtu nebo objednávce.

2. 5 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká úspěšným dokončením objednávky ze strany kupujícího (tj. úspěšným dokončením platby – zaplacením objednávky). Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2. 6 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.

 

3. 1 Přeprava a dodání zboží

Při objednání digitálního produktu dodávaného bez fyzického nosiče – přidělení ranku, klíče či After-Life kosmetických úprav (dále jen „Výhody“) – dochází k dodání zboží ihned po zaplacení objednávky. V případě nedodání zakoupených Výhod do 14 dnů od správného zaplacení objednávky má zákazník nárok na podání reklamace objednávky.

3. 2 Kupující je povinen si uchovat potvrzení o platbě pro případnou pozdější reklamaci.

 

4. 1 Cena zboží a platební podmínky

4. 2 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými na webových stránkách.

4. 3 Prodávající se zavazuje na webových stránkách uvádět vždy aktuální informace o možnostech platby a případných poskytovatelích jednotlivých platebních metod.

4. 4 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit cenu prodávaného zboží bez předchozího upozornění.

4. 5 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat (pokud není uvedeno jinak).

4. 6 Provozovatel si vyhrazuje právo kupujícímu odebrat výhody v případě porušení Pravidel či při případnému uzavření sítě After-Life.

 

5. 1 Odstoupení od kupní smlouvy

5. 2Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, od kupní smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči.

5. 3Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, ve kterém je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla společnosti, či na adresu elektronické pošty (e-mail) [email protected]. Prodávající však doporučuje zasílat odstoupení od kupní smlouvy společně se zbožím, které je předmětem kupní smlouvy.

5. 4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5. 5 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to na bankovní účet kupujícího, který kupující uvede v žádosti o odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím, či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5. 6 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5. 7 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo After-Life.cz kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5. 8 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. 1 Výhody sítě After-Life

6. 2 Výhody lze zakoupit dle postupu, který je uveden na webových stránkách či síti serverů After-Life

6. 3 Výhody jsou určeny ke zlepšení požitku hraní a odlišení od ostatních účtů bez výhod na síti After-Life

6. 4 Kupující bere na vědomí, že provozovatel má kdykoliv právo změnit Výhody bez povinnosti poskytnutí kompenzaci kupujícímu

 

7. 1 Reklamace (práva z vadného plnění)

7. 2 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7. 3 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7. 4 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nevztahují na zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na použité zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7. 5 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7. 6 Kupující je při podávání reklamace povinen dostatečně doložit, že řádně zaplatil objednanou službu – v případě platby pomocí SMS screenshotem, případně dostatečně čitelnou fotkou, na které bude vidět datum a čas odeslání SMS, její tvar, číslo, na které byla SMS odeslána, a případně zpětná SMS, kterou poskytovatel plateb zaslal zpět. V případě jiné platby poté získaným potvrzením o zaplacení služby.

7. 7 Kupující je oprávněn podat reklamaci prodávajícímu v případě, že: Nedošlo k doručení zakoupeného zboží ve stanoveném termínu nebo byla naúčtována částka vyšší než částka, která byla uvedena na webových stránkách.

7. 8 Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci v případě, že: kupující odeslal platbu ve špatném formátu, nebo pokud není kupující schopen dodat adekvátní důkaz o zaplacení objednávky, kupující odeslal platbu ve špatném tvaru (v případě platby pomocí SMS obvykle špatný tvar SMS či telefonní číslo, na které byla SMS odeslána) nebo v případě, kdy kupující uvedl při objednávce chybné údaje.

7. 9 Kupující má možnost podat reklamaci pomocí e-mailové adresy uvedené webových stránkách nebo poštou na adresu sídla společnosti. V případě podání reklamace jiným způsobem na ni nemusí být reagováno. Poskytovatel se zavazuje začít řešit reklamaci do 5 pracovních dnů od jejího podání. - Kupující je povinen chybu v dodání nebo naúčtování nahlásit neprodleně poté, co ji zjistí. V případě zbytečného odkladu nemusí být nárok na reklamaci uznán.

 

8. 1 Nedostupnost služeb

8. 2 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv kupujícímu odebrat výhody v případě porušení Pravidel či při případnému uzavření či pozastavení sítě After-Life (platí i pro uživatelské účty bez zakoupených výhod)

8. 3 Poskytovatel je povinen na služby související se sítí After-Life (zejména Discord server... URL k připojení je dostupná na webové stránce https://after-life.cz) umístit informace o plánované či neplánované odstávce služeb

 

9. 1 Další práva a povinnosti smluvních stran

9. 2 Kupující nemá nárok na přeprodávání zboží dalším osobám.

9. 3 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. - K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9. 4 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 10. Ochrana osobních údajů - Veškeré zpracování osobních údajů je v souladu s Pravidly síti After-Life

9. 5 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9. 6 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 11. Zákaznická podpora

9. 7 V případě problémů s využíváním služeb má kupující či uživatel možnost ke kontaktování podpory na službách souvisejících se sítí After-Life (Discord, Fórum) a prostřednictvím e-mailové adresy [email protected]

9. 8 Kupující či uživatel je povinen vždy uvádět pouze přesné, úplné a pravdivé informace a ve svých zprávách se vyjadřovat slušně. V opačném případě nemusí být zákazníkovi podpora poskytnuta. - Poskytovatel není povinen odpovídat na dotazy netýkající se poskytovaného zboží či služeb. 12. Závěrečná ustanovení

9. 9 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Veškeré údaje potřebné ke kontaktování prodávajícího jsou uvedeny na webových stránkách. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 10. 9. 2021